Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

1.1     Adverteerder: een natuurlijke persoon of entiteit die producten op de advertentieruimte van Soekis te koop aanbiedt;

1.2     Advertentieruimte: het door Soekis aan Gebruiker ter beschikking gestelde digitale platform waarop producten worden aangeboden;

1.3     Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Soekis;

1.4     Gebruiker: de natuurlijke persoon of entiteit die, anders dan als Adverteerder,  gebruik maakt van de website van Soekis;

1.5     Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;

1.6     Website: de website http://www.soekis.com, die wordt in stand gehouden door Soekis vof, Nieuwe Amstelstraat 26 (1011 PM) te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54785715 (BTW identificatienummer NL851439524B01).

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op de alle (rechts)handelingen tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Soekis anderzijds, die in verband staan met het gebruik van de Website en de Advertentieruimte.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3. Advertentie plaatsen

 

3.1 Adverteerder kan in de Advertentieruimte een advertentie plaatsen na registratie als Adverteerder op de Website. Een door Adverteerder gekozen e-mailadres en wachtwoord geven de Adverteerder de gelegenheid op Soekis een advertentie te plaatsen.

3.2 Door het plaatsen van een advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen Soekis en Adverteerder. Daarbij gelden de tarieven en bepalingen zoals vermeld op de Website.

 

Artikel 4. Rechten en verplichtingen Soekis

 

4.1 Soekis heeft het recht de door Adverteerder aangeleverde advertentie redactioneel te bewerken en/of in te korten indien de advertentie niet voldoet aan de door Soekis gestelde redactionele eisen.

4.2 Soekis behoudt zich het recht voor om – zonder opgaaf van redenen – een advertentie niet te plaatsen in de Advertentieruimte of om een advertentie, na plaatsing, te verwijderen uit de Advertentieruimte indien een advertentie naar het oordeel van Soekis niet in overeenstemming is met de doelstelling van de Advertentieruimte. Hieronder vallen onder meer advertenties waarin verboden of verdachte producten worden aangeboden, advertenties waarin producten worden aangeboden die volgens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren, advertenties die inbreuk maken op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden en advertenties die niet in overeenstemming zijn met de Voorwaarden van Soekis.

4.3 Soekis behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde, de goede zeden en/of onderhavige Voorwaarden.

4.4 Soekis kan de Advertentieruimte ten behoeve van onderhoud, aanpassing en/of verbetering tijdelijk buiten gebruik stellen. Soekis is niet gehouden om eventuele schade als gevolg van de buitengebruikstelling aan Adverteerders en Gebruikers te vergoeden.

 

Artikel 5. Verplichtingen Adverteerders en Gebruikers

 

5.1 Adverteerders en Gebruikers dienen meerderjarig en naar Nederlands recht bevoegd te zijn om bindende overeenkomsten te kunnen sluiten.

5.2. Adverteerders en Gebruikers staan in voor de juistheid en volledigheid van hun geregistreerde gegevens en dienen deze gegevens zelf actueel te houden en zo nodig te wijzigen.

5.2 Adverteerders en/of Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de informatie die naar aanleiding van de Advertentie op de Advertentieruimte wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Adverteerders en Gebruikers staan er voor in dat deze informatie juist en rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom. Indien blijkt dat de informatie die Adverteerders en/of Gebruikers opslaan of uitwisselen onjuist of onrechtmatig is, dan heeft Soekis het recht deze informatie onmiddellijk te verwijderen en Adverteerders en/of Gebruikers uit te sluiten van gebruik van de website.

5.3 Adverteerders en Gebruikers zijn verplicht om hun e-mailadres en wachtwoord geheim te houden. Zij dienen Soekis op de hoogte te stellen indien er een vermoeden is van misbruik van e-mailadressen en wachtwoorden. Soekis is niet verantwoordelijk voor misbruik van e-mailadressen en wachtwoorden.

5.4 Adverteerders en Gebruikers dienen zorgvuldig gebruik te maken van de door Soekis ter beschikking gestelde Advertentieruimte en zich te onthouden van het versturen van spam via de Website.

5.5 Soekis behoudt het recht om op hetgeen is benoemd in bovenstaande bepalingen (5.1 t/m 5.4) steekproefsgewijs controles uit te voeren.

 

Artikel 6. Aanvullende verplichtingen Adverteerder

 

6.1 Adverteerder dient een aangeboden product naar waarheid te presenteren en zodanig te omschrijven dat Gebruiker zich een goed oordeel kan vormen omtrent het product. De Adverteerder kan daartoe gebruik maken van de door Soekis geboden mogelijkheid foto’s toe te voegen aan de advertentie.

6.2 Adverteerder is verplicht aanwijzingen van Soekis met betrekking tot de presentatie van het product op te volgen.

6.3 Adverteerder dient het aangeboden product in een daarbij behorende (passende) rubriek aan te bieden.

6.4 Het is Adverteerder niet toegestaan in de Advertentieruimte directe of indirecte links te vermelden naar externe beschrijvingen van producten of externe websites.

6.5 Soekis behoudt het recht om op hetgeen is benoemd in bovenstaande bepalingen (6.1 t/m 6.4) steekproefsgewijs controles uit te voeren.

 

Artikel 7. Betaling/Advertentietarief

 

7.1 Soekis maakt voor haar betalingsverkeer gebruik van Paypal. Met betrekking tot het betalingsverkeer zijn de bepalingen van Paypal van kracht zoals beschreven in de Gebruikersovereenkomst voor PayPal-service en het Privacybeleid voor PayPal-services.

7.2 Op de producten die binnen de advertentieruimte door Soekis VOF zelf worden aangeboden berust het standaard BTW tarief van 21%. Het BTW tarief is zichtbaar op de bevestiging van uw aankoop/factuur die u per mail ontvangt

 

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom

 

8.1 De rechten van intellectuele eigendom op alle door Soekis beschikbaar gestelde programmatuur en content, waaronder de Advertentieruimte, berusten uitsluitend bij Soekis. De Gebruiker heeft uitsluitend een gebruiksrecht conform het doel van de website. Gebruiker mag de website of enige inhoud daarvan niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9.1 Soekis stelt de Advertentieruimte slechts ter beschikking aan Adverteerders en Gebruikers en is nooit partij bij de Overeenkomst tussen Adverteerders en Gebruikers die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

9.2 Soekis is jegens Gebruikers niet gehouden controle uit te oefenen op de kwaliteit, kwantiteit, veiligheid of legaliteit van door Adverteerders aangeboden producten, de juistheid van het aanbod en de bevoegdheid van Adverteerders en Gebruikers producten te kopen of te verkopen.

9.3 Soekis is niet verantwoordelijk voor de betalingswijze die Adverteerders en Gebruikers in het kader van de Overeenkomst overeenkomen. Soekis is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de in het kader van de Overeenkomst overeengekomen betalingswijze.

9.4 Soekis is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade van de Adverteerders en Gebruikers, waaronder mede begrepen immateriële schade, verlies van (persoons)gegevens, gevolgschade en bedrijfsschade, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de Website of van de op de Advertentieruimte aangeboden producten, behoudens opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van Soekis.

 

Artikel 10. Vrijwaring

 

10.1 Gebruiker, niet zijnde een consument, vrijwaart Soekis voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, direct en indirect, verband houdende met of voortvloeiend uit het gebruik van de Website en de op de Advertentieruimte aangeboden producten. Gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die ter zake door Soekis moeten worden gemaakt.

 

Artikel 11. Overmacht

 

11.1 Indien Soekis in geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in het bedrijf van Soekis of diens toeleveranciers, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor gebruik van de Advertentieruimte tijdelijk of blijvend onmogelijk is, zal de uitvoering van de prestatie van Soekis worden opgeschort, dan wel worden beëindigd, zonder dat Soekis schadeplichtig is jegens Gebruiker.

 

Artikel 12. Privacy

 

12.1 Gebruiker stemt in met de verwerking van persoonsgegevens door Soekis in het kader van de uitvoering

van de Overeenkomst. Soekis gebruikt de van de Gebruiker verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van Soekis.

12.2 Soekis is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

 

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen met Soekis is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen Soekis en Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

13.3 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Soekis en Gebruiker zullen ter vervanging een nieuwe bepaling overeenkomen.

 

Contact

Soekis

Nieuwe Amstelstraat 26

1011 PM Amsterdam

 

Website: http://www.soekis.com

E-mailadres: info@soekis.com

 

 

 

 

 

 

 

Scroll naar boven